SPZOZ w Garwolinie, ul. Lubelska 50   sekretariat@spzozgarwolin.pl

Ogłoszenia archiwalne (do 01.07.21)

Apteka Szpitalna SP ZOZ Garwolin   zatrudni magistra farmacji na pełen etat .

Praca od poniedziałku do piątku , w godzinach 7.30-15.05

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres Sekretariat SP ZOZ Garwolin ul Lubelska 50 08-400 Garwolin z dopiskiem "Apteka"

kontakt telefoniczny pod numerem 783294315


Wyniki zapytania ofertowego na "Doradztwo w zakresie wdrożenia i prowadzenia PPK w SPZOZ Garwolin. czytaj...


DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Garwolinie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 50

Ogłasza pisemny konkurs ofert na najem budynku o powierzchniużytkowej 11,80 m2 znajdującego się na terenie szpitala w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego.

do pobrania

wyniki konkursu


 

Ogłoszenie

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż zbędnego składnika mienia ruchomego - Ambulans - Volkswagen Transporter T5 oraz Fiat Ducato

Rozstrzygnięty

Wyniki:

Fiat Ducato

VW T5

SPZOZ w Garwolinie pilnie zatrudni dwóch lekarzy pediatrów do pracy w oddziale i na dyżury


Ogłoszenie

Oglasza pisemny konkurs ofert na najem pomieszczenia o powierzchni 18 m2 znajduj4cego sig w budynku szpitala w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50 przeznaczeniem na prowadzenie kiosku spozywczo - przernyslowego.

treść ogłoszenia...

wzór umowy...


 

Zatrudnimy lekarzy do pracy w SOR. wiecej informacji pod nr tel. 025 6844755


Ocena jakości wody...


 

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie,zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz zasadą konkurencyjności, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na przygotowanie konferencji (sali konferencyjnej) dotyczącej zakończenia realizacji projektu pn. „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Garwolinie poprzez doposażenie w sprzęt medyczny w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego” w ramach Priorytetu IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Działania 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wynik...


 

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie (wraz z dostawą):

 1. tablicy pamiątkowej w ilości 1 szt.; wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm;

ze względu na umieszczenie w obiekcie medycznym tablica musi być wykonana z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję

zgodnie z wytycznymi dla beneficjenta w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramacho Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wyniki


 

Ogłoszenie

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego

wynik...


Zatrudnimy pielęgniarki

 

SPZOZ w Garwolinie zatrudni pielęgniarki do pracy w oddziale kardiologicznym. Informacje pod numerem telefonu (25) 6844755 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie (wraz z dostawą): 

 1. tablic pamiątkowych w ilości 2 szt.; wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm;

ze względu na umieszczenie w obiekcie medycznym tablice muszą być wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję;

 1. tabliczki pamiątkowew ilości 22 szt.; wymiar A4;

zgodnie z wytycznymi dla beneficjenta w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

wyniki...


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie (wraz z dostawą):

1)      tablicy informacyjnej;

2)      naklejek informacyjno – promocyjnych 

zgodnie z wytycznymi dla beneficjenta w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wynik


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zwraca się z zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie STUDIUM WYKONALNOŚCI wraz z analizą finansową oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla poniżej wymienionego projektu:

Zwiększenie dostępności osób przewlekle chorych do opieki długoterminowej poprzez wykonanie  prac dostosowawczych wraz z doposażeniem w sprzęt medycznydla SPZOZ w Garwolinie”

wynik


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie (wraz z dostawą):

1)      tablic informacyjnych;

2)      tabliczek informacyjnych;

3)      naklejek informacyjno – promocyjnych

zgodnie z wytycznymi dla beneficjenta w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

wyniki.pdf


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zwraca się z zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie STUDIUM WYKONALNOSCI wraz z analizą finansowa oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla poniżej wymienionego projektu:

,,Zwiększenie dostępności osób przewlekle chorych do opieki długoterminowej poprzez wykonanie prac dostosowawczych wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny dla SPZOZ w Garwolinie"

wyniki


 

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie istniejącej infrastruktury pomieszczeń pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii wraz z zakupem, montażem i uruchomieniem angiografu”

Wynik


 

Konkurs ofert

Na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklep ortopedyczny

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki


 

Zapytanie ofertowe

Na dostawe samochodu służbowego do SPZOZ Garwolin

Treść zapytania

Wynik zapytania ofertowego


 

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie materiałów na temat możliwości pozyskania preferencyjnego finansowania planowanego zadania oraz materiałów niezbędnych do pozyskania preferencyjnego finansowania proekologicznego zadania inwestycyjnego planowanego w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” dla projektu obejmującego budynki należące do SP ZOZ w Garwolinie.

Treść zapytania ofertowego....

Wyniki zapytania ofertowego


 

Zapytanie ofertowe audyt energetyczny

Treść zapytania ofertowego....

Wynik zapytania ofertowego...


 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie zatrudni lekarzy o specjalności ginekologii  i położnictwa oraz lekarzy, którzy chcieliby rozpocząć specjalizację w dziedzinie położnictwo i ginekologia  na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym   w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie. Istnieje możliwość  przydzielenia mieszkania służbowego.

Szczegółowej informacji można uzyskać pod numerem telefonu    - tel. 25 6844949 lub 25 6843708


 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 50

ogłasza konkurs ofert na

najem 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni28 m2 znajdujących się  w budynku szpitala w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50 z przeznaczeniem na prowadzenia sklepu ogólnospożywczego -  bufetu.

SPZOZ w Garwolinie przewiduje trwanie najmu lokalu będącego przedmiotem postępowania konkursowego przez okres 3 lat od daty podpisania umowy najmu.

Minimalna cena netto najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 25 zł/1m2.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie na rachunek bankowy SPZOZ w Garwolinie nr 11 1240 2728 1111 0000 3979 5720 prowadzony w Banku PKO S.A. Oddział w Garwolinie wadium w wysokości 600 złotych.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy najmu przystępujący do konkursu Oferent może zapoznać się w godz. 8 - 14 do dnia 28.01.2016 r. w pokoju nr 44 (poziom -1) w siedzibie SPZOZ w Garwolinie  ul. Lubelska 50, tel. (025) 684 49 17 lub na stronie internetowej www.spzozgarwolin.pl  (w dziale: ogłoszenia) oraz zdobyć wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty a także w uzgodnionym terminie dokonać wizji lokalnej pomieszczeń będących przedmiotem postępowania konkursowego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta lub opakowanie powinny być zaadresowane:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

 1. Lubelska 50

08-400 Garwolin

 i opatrzone  napisem:

„Konkurs ofert na najem 2 pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ogólnospożywczego -  bufetu w budynku szpitala w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50.

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć nie później niż do dnia01.02.2016 roku, do godz. 1100,w sekretariacie SPZOZ w Garwolinie, ul. Lubelska 50 lub nadać w formie przesyłki pocztowej. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie SPZOZ w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50     w dniu 05.02.2016 r.

SPZOZ w Garwolinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Krzysztof Jan Żochowski

Dyrektor

Szczegółowe warunki konkursu ofert...

Zmiana terminu składania ofert...


 

Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Garwolinie

ogłasz konkurs na stanowisko:

Koordynatora Działu Pomocy Doraźnej

treść ogłoszenia

Najnowsze aktualności

 • 20 kwiecień 2022

  NPL przeniesiony do Szpitala

  Dyrekcja SPZOZ w Garwolinie informuje, że od dnia 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) od godz. 18, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna…
 • 09 marzec 2022

  Szczepienia dla osób z Ukrainy

  Szpital Powiatowy w Garwolinie wyraził gotowość do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, dla osób uciekających…

Najnowsze ogłoszenia

Informacja mammografia

Kobieto!

Zadbaj o swoje zdrowie i życie

Jeśli jesteś w wieku 50 do 69 lat

Zgłoś się na bezpłatne badania mammograficzne

do Pracowni Mammograficznej

Szpitala Powiatowego

w

Garwolinie ul. Lubelska 50

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku

w godz. 800-1600

ZAPRASZAMY

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.